Právní ujednání

Podmínky a pravidla užívání stránek

Přístupem ke stránkám společnosti Modico Graphics s.r.o., Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3, : 27383296, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 3, vložka 115380 a jejich používáním přijímáte bez omezení následující pravidla a podmínky. Váš přístup ke stránkám Modico Graphics podléhá těmto pravidlům a rovněž všem odpovídajícím právním předpisům.

Obsah

Stránky Modico Graphics obsahují informace týkající se výrobků a speciálních nabídek společnosti Modico Graphics s.r.o.. Všechny informace obsažené na těchto stránkách mají pouze informativní charakter, informace zde obsažené nelze nárokovat.

Snažíme se o to, aby informace uvedené na stránkách byly co nejúplnější, avšak naše společnost si vyhrazuje právo provádět kdykoli bez upozornění změny aktuální nabídky našich výrobků oproti nabídce uvedené na stránkách, popř. i jiné změny.

Upozornění o autorských právech

Celý obsah stránek je chráněn autorským právem. Informace, texty, obrázky nebo grafiku obsaženou na těchto stránkách jste oprávněni používat pouze pro vaše osobní, nekomerční potřeby. Nejste oprávněni je rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, reprodukovat, měnit nebo jinak do nich zasahovat, vysílat, prodávat nebo publikovat, vcelku ani jejich části, pro jakýkoli účel bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tritón Pardubice, spol. s r.o.

Obchodní značky

Všechny obchodní značky a loga uvedená na těchto stránkách jsou vlastnictvím společnosti Modico Graphics s.r.o. nebo třetích stran. Je zakázáno je používat, stahovat, kopírovat nebo distribuovat jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu společnosti Modico Graphics s.r.o. nebo třetí strany, která může být v daném případě zapojena.

Hypertextové linky

Stránky Modico Graphics mohou obsahovat hypertextové linky na jiné internetové stránky, které jsou zcela nezávislé na provozovaných stránkách. Modico Graphics s.r.o. nepřebírá záruku za přesnost, úplnost nebo hodnověrnost informací obsažených na takovýchto stránkách a za bezpečnost těchto stránek. Přístup ke kterýmkoli jiným internetovým stránkám spojeným se stránkami Modico Graphics provádíte na vaše vlastní nebezpečí.

Omezení odpovědnosti

Společnost Modico Graphics s.r.o. není odpovědná za jakékoli přímé i nepřímé škody vyplývající z vašeho přístupu ke stránkám, nebo z jejich používání, včetně jakékoli ztráty nebo škody způsobené viry, které napadly váš počítač, nebo způsobené tím, že jste spoléhali na informace získané ze stránek Tritón.

Aktualizace podmínek a pravidel

Společnost Modico Graphics s.r.o. si vyhrazuje právo aktualizovat tyto podmínky a pravidla, kdykoli to budou vyžadovat potřeby její činnosti nebo změna příslušných právních předpisů.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen respektovat autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.